પરસાદી પેડા

♥ પંચમ શુક્લ

સતર્ક રહીને ખાવા એ પરસાદી પેડા,
મધુપ્રમેહને વકરાવે એવા ના કરવા ચેડા.

શરીર જેમજ મગજ ઊપરનો મેદ જશે શું?
વિદ્યાપન ને વિજ્ઞાપનનો ભેદ જશે શું?
પથ્યાપથ્ય વિચારી કરવા આસન વાંકાં-ટેડાં!

સતર્ક રહીને ખાવા એ પરસાદી પેડા,
મધુપ્રમેહને વકરાવે એવા ના કરવા ચેડા.

નીચાજોણું ભક્તોની શું આંખો વેઠે?
મળે ગગનમાં વિહરવાનું પાંખો પેઠે?
કદી વિચાર્યું કેમ ઊંચા સંતોના મેડી-મેડા?

સતર્ક રહીને ખાવા એ પરસાદી પેડા,
મધુપ્રમેહને વકરાવે એવા ના કરવા ચેડા.

11/06/2020

2 Comments

  1. Prakash N Lala
    Posted જૂન 15, 2020 at 5:23 એ એમ (am) | Permalink

    Wah,Pancham hai, .majama hasho..


Post a Comment

Required fields are marked *
*
*

%d bloggers like this: