ગતિશીલ વિશ્વ

♥ પંચમ શુક્લ
 
પડ્યા પડ્યા પથ્થર પ્રસરે!
બુંદ બુંદ કાસાર છલે!
 
ચડે ઊતરે તાડ વધે,
સ્થિર ઊભા વડલા વિસ્તરે!
 
ક્ષણે ક્ષણે જલ મીન સરે,
અહર પ્રહર બગલા ઝડપે!
 
રંગ રંગ બસ પીઠ પરે,
ગાય ગગનની સાંજ ચરે!
 
એક ઠરે ને એક તપે,
ધરતીના બેઉ ગાલ ગમે!
 
15/4/2013

2 Comments

  1. Posted જાન્યુઆરી 17, 2017 at 12:04 એ એમ (am) | Permalink

    ટૂંકી સરલ બાની હૃદયસ્પર્શી રચના તરબતર કરતી ગઈ એ કસબ
    પંચમભા જ કરી શકે

  2. Posted જાન્યુઆરી 20, 2017 at 9:35 એ એમ (am) | Permalink

    સ્થીર (સ્થિતપ્રજ્ઞ)હોય તે જ ‘ખરું’ વીસ્તરતા હોય છે !


Post a Comment

Required fields are marked *
*
*

%d bloggers like this: