રામપાતર

  • અંગત ગલોલાનું નિશાન છે:
    S P A N C H A M  [A T] Y A H O O [D O T] C O M
  • અઘરા શબ્દોની જોડણી અને અર્થ ચકાસવા માટે શ્રી રતિલાલ ચંદરયાનો ભાષા-પટારો તત્ક્ષણ ઉઘાડો.
  • ‘ઝાઝા હાથ રળિયામણા’ના ન્યાયે મારાથી રહી ગયેલાં જોડણીદોષ, વ્યાકરણદોષ, કે અર્થદોષ પર વિધાયક ટિપ્પણી આવકાર્ય છે.

ગઝલના છંદ શિખવા છે?

(નેટ ઉપરની હાઠવગી કડીઓ)-

ધવલ શાહની વેબસાઈટ

http://www.dhavalshah.com/wp/?page_id=286

ગુજરાતી સાહિત્ય સરિતા

http://gujaratisahityasarita.wordpress.com/gajhal-sarjannee-keseee/

NET-ગુર્જરી

http://jjkishor.wordpress.com/2007/06/13/gajhalna-chhando-3/

ઘનશ્યામ ઠક્કરની વેબસાઇટ

http://ghanshyamthakkar.com/LaGaaGaa-NaNaaNaa-GhanshyamThakkar.html

બઝમે વફા

http://bazmewafa.wordpress.com/chhand_zarranderi/

    %d bloggers like this: