ઊજવું વિલાયતમાં હોલી…

♥ પંચમ શુક્લ

વિલાયતમાં હોલી…
ઊજવું વિલાયતમાં હોલી!

સ્મૃતિમંજૂષા ખોલી ચૂંટું
પલાશ, કિંશુક, કેસૂ, કેસર;
સીંચું શ્વાસ તણું જલ
સરર સરર સર,
પલ પલ આંખ-મિચૌલી
ખીલે રોમ રોમ રંગોલી!
વિલાયતમાં હોલી….
ઊજવું વિલાયતમાં હોલી!

ડૅફૉડિલનું પીત-વસન ને
ચેરીની ચારુ લજ્જાને
હિમસંપુટમાં ઘોલી,
વિલાયતમાં હોલી…
ઊજવું વિલાયતમાં હોલી!

તાપું અંગરેજ શી તડતડ બોલી;
રંગું રંગરેજ થઈ વાચા-ચોલી,
વિલાયતમાં હોલી…
ઊજવું વિલાયતમાં હોલી!

19/3/2011

One Comment

 1. Posted માર્ચ 4, 2018 at 2:19 પી એમ(pm) | Permalink

  વાહ… વાહ.. એકદમ નવું જ કલ્પન!!
  ડૅફૉડિલનું પીત-વસન ને
  ચેરીની ચારુ લજ્જાને
  હિમસંપુટમાં ઘોલી,
  વિલાયતમાં હોલી…
  ઊજવું વિલાયતમાં હોલી!
  બહુત અચ્છે…..બહુત અચ્છે…..


Post a Comment

Required fields are marked *
*
*

%d bloggers like this: