માને માથે શોકય આણે

♥ પંચમ શુક્લ

એક મૂઠી જોડણી,
ખાંડી એક એના ધણી.

આમ પંપાળે હળુ,
આમ લે ચૂંટી ખણી.

ખેડમાં ખાતર ભરે,
ખાલી રાખે ઓરણી.

ગામને વહેંચે ગરથ,
ગાંઠ વાળી ને ગણી.

મા-ને માથે શોકય આણે,
પારકી મા-એ જણી.

જૂન ૨૦૦૭

– નેટ પર ચગેલા ઊંઝા-જોડણી-પ્રચારના અતિરેકની સામે એક હળવી  કૃતિ.

%d bloggers like this: