Monthly Archives: માર્ચ 2018

ઊજવું વિલાયતમાં હોલી…

♥ પંચમ શુક્લ વિલાયતમાં હોલી… ઊજવું વિલાયતમાં હોલી! સ્મૃતિમંજૂષા ખોલી ચૂંટું પલાશ, કિંશુક, કેસૂ, કેસર; સીંચું શ્વાસ તણું જલ સરર સરર સર, પલ પલ આંખ-મિચૌલી ખીલે રોમ રોમ રંગોલી! વિલાયતમાં હોલી…. ઊજવું વિલાયતમાં હોલી! ડૅફૉડિલનું પીત-વસન ને ચેરીની ચારુ લજ્જાને હિમસંપુટમાં ઘોલી, વિલાયતમાં હોલી… ઊજવું વિલાયતમાં હોલી! તાપું અંગરેજ શી તડતડ બોલી; રંગું રંગરેજ થઈ વાચા-ચોલી, […]