Daily Archives: એપ્રિલ 15th, 2010

એવું થાય ?

♥ પંચમ શુક્લ કદી એ ઝાઝું થાય ?  થોડું થાય ? ગધેડું ગંગા ન્હાય ઘોડું થાય ? કહે એ: “ના શું થાય ? ચોક્કસ થાય !” બને, કે – વહેલું થાય, મોડું થાય ! ૧૯/૬/૦૯ છંદ-વિધાનઃ લગાગા ગાગાગાલ ગાગાગાલ