સ્વીકાર

 ♥ પંચમ શુક્લ

સૂર્યનો સ્વીકાર, એના કીર્ણનો સ્વીકાર,
ઉભયના ઉત્કીર્ણનો; ઉત્સીર્ણનો સ્વીકાર.

તથ્ય કે વિતથ્ય, સમાઘાત કે આઘાત,
સરળનો સ્વીકાર ને સંકીર્ણનો સ્વીકાર.

રૂપની યે પાર ને અપરૂપની યે પાર,
ક્ષીણનો સ્વીકાર ને વિસ્તીર્ણનો સ્વીકાર.

હર કસોટી એમ અનાયાસ લે આકાર,
ર્હે સહજ, ઉત્તીર્ણ-અનુત્તીર્ણનો સ્વીકાર.

જન્મની ને મૃત્યુની જંજાળનો સ્વીકાર,
નવ્યનો સ્વીકાર, જરઠ જીર્ણનો સ્વીકાર.

Advertisements

6 Comments

 1. Posted August 20, 2007 at 12:44 pm | Permalink

  હર કસોટી એમ અનાયાસ લે આકાર,
  હો સહજ, ઉત્તીર્ણ-અનુત્તીર્ણનો સ્વીકાર.

  સરળતા અને સહજતાથી જ આ ‘સ્વીકાર’ એ સ્થિતપ્રજ્ઞતા જ ને !!!

  ‘સ્વીકાર’ એટલે આ આખી રચનામાં
  સમાવિષ્ટ તમામ સ્થિતિનો સ્વીકાર.

 2. jjkishor
  Posted August 21, 2007 at 12:48 pm | Permalink

  ‘સ્વીકાર’નો તો હોય, ‘અસ્વીકાર’નોય સ્વીકાર !!
  –જુ.
  આનંદમ્ ! આવી જ રીતે વહેતાં રહીએ.

 3. Posted August 22, 2007 at 7:04 am | Permalink

  સુંદર ગઝલ, પંચમભાઈ…

  ખૂબ ઊંડી વિચારધારા…

 4. H Bhatt
  Posted August 23, 2007 at 6:08 am | Permalink

  Pancham

  Good poem. Enjoyed the consistent message and ‘tatva gyan’.

 5. Posted August 23, 2007 at 8:48 am | Permalink

  દરેકનો સ્વીકાર આવકાર્ય છે.
  સુંદર

 6. Posted August 23, 2007 at 2:17 pm | Permalink

  ખૂબ સુંદર… બીજા શબ્દો નથી…


Post a Comment

Required fields are marked *
*
*

%d bloggers like this: